Subsidieaanvraag


De subsidieaanvraag dient aan de volgende voorwaarden te voldoen

  • Beschrijving van de doelstelling(en) van de te subsidiëren activiteiten.
  • Omschrijving van de werkzaamheden.
  • Beschrijving van de typisch humanistische elementen.
  • Beschrijving van het gewenste (en toetsbare) eindresultaat en de wijze van verslaglegging.
  • Toelichting op de onmogelijkheid om via reguliere financiering het project of de activiteit te (laten) bekostigen.
  • Begroting gewenste middelen.
  • Specificatie van de door middel van cofinanciering van derden verkregen middelen.
  • Specificatie van de wijze waarop de resultaten onder een groter publiek worden verspreid.
  • Geen subsidie wordt toegekend voor de (inrichting van ) voorzieningen of investeringen van roerend - of onroerend goed.

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d 5 april 2011

Aanvraag per mail indienen op Bestuur@HSHB.nl