Een greep uit de door de HSHB gesubsidieerde projecten in het verleden

Gespreksgroepen
Wij doneerden € 2.000 aan het project Zingeving & Inspiratie van Humanitas afdeling Rijn-IJssel, die hiermee gespreksgroepen organiseerde over humanistische waarden als autonomie, zelfbeschikking, vrijheid en verbondenheid. Ook onderwerpen als vriendschap, afscheid, verlies, heimwee, verlangen en verantwoordelijkheid kwamen aan bot.

Onderzoek dienstenaanbod

Het bestuur subsidieerde € 1.298 aan Humanitas WoonZorg - plus (HWZ-plus) te Den Haag voor onderzoek - en promotie van hun dienstenaanbod in de wijk. Zij richten zich daarbij op de doelgroep 80’ers uit de buurt die een verwantschap hebben met het humanistisch gedachtengoed.

Buurtbijeenkomsten

Aan het Reinaldahuis werd € 1.500 geschonken, de helft van het bedrag nodig voor bijeenkomsten van extramurale (zelfstandig wonende) ouderen. Er werden twee van deze cursussen georganiseerd voor oudere omwonenden van dit Haarlemse verzorgingscentrum.

Conferentie Passie voor Zorg

De conferentie ‘Passie voor Zorg’ die op 6 november 2013 in Assen gehouden werd, werd door de HSHB financieel gesteund met € 2.500. Een 100-tal zorgmedewerkers uit de noordelijke provincies deden die dag kennis en inspiratie op over de ouderenzorg om daarmee een tegenwicht te vormen tegen de maatschappelijke onrust en benauwende bezuinigingssfeer die alom heerst.

Fim ‘Gezichten van vrijheid’ van Kim Brand

Wij subsidieerden deze film met € 3.000. In deze film worden een situaties verbeeld waarin jongeren - in het heden - gekoppeld worden aan ouderen tijdens de Tweede Wereld Oorlog en een vergelijkbare bijzondere ontmoeting of ervaring hadden.

Project “Terug in de Kast’

Het bestuur verleende aan de Manus Branding Stichting uit Leeuwarden een subsidie van € 3.000 voor het ontwikkelen en opvoeren van een theaterstuk waarin de problematiek van ‘anders geaarde’ bewoners in een verzorgingshuis aan de orde wordt gesteld.

Gespreksgroepen uit de wijk

Aan het Reinaldahuis te Haarlem werd een subsidie verleend van € 3.000 voor het organiseren van gespreksgroepen voor ouderen uit de wijk. Deze gespreken staan onder leiding van de humanistisch geestelijk raadsvrouw.

Project Manus Memory

Het bestuur besloot tot het verlenen van een subsidie van € 1.000 aan de Manus Brandig Stichting te Leeuwarden voor het project ‘Manus Memory’. Aan de hand van oude film - en foto beelden ter beschikking gesteld door het Fries Museum, vertellen ouderen aan basisschoolleerlingen over hun jeugd.

Gezelschapsdieren komen op bezoek

Wij sponsoren in 2012 het vrijwilligers dierenproject ‘ Animal Live Foundation’ met € 3.500 Deze Rotterdamse stichting gaat met huisdieren naar verzorgingshuizen waar ouderen de hond of poes kunnen knuffelen, borstelen met hen wandelen etc. Veel ouderen hebben vreugdevolle herinneringen aan hun huisdier en beleven aan een wekelijks bezoek van een dier van de ‘ Animal Live Foundation’ veel plezier.

Ik zou nog graag een keer ..’

Voor de vervoer- en begeleiding kosten, doneerde de HSHB aan ‘De Nieuwpoort’ te Alkmaar een bescheiden subsidiebedrag waarmee een hartenwens van een hunner bewoner in vervulling ging. Een oudere dame uit WZC ‘De Nieuwpoort’ werd in de gelegenheid gesteld het graf in Groesbeek (Gld) te bezoeken van een omgekomen geallieerde militair die zij tijdens de oorlog had gekend.

‘Thuis Komen’

Het bestuur besluit in haar vergadering van 21 juni 2011 tot een subsidie van € 5.000 voor het maken van de korte speelfilm ‘Thuis Komen’ . Deze film wordt getoond aan aspirant bewoners en is ook informatief voor verzorgenden en vrijwilligers van de verzorgingshuizen.

Extramurale gespreksgroepen

Het bestuur gaat in haar bestuursvergadering van 5 april 2011 akkoord met een subsidie aan het Reinaldahuis te Haarlem voor een bedrag van € 3000 ten behoeve van bezinningsbijeenkomsten van bewoners in de aanleunwoningen georganiseerd door de Humanistisch Raadsvrouw.

The aterproject door dementerenden
In de Steenplaats van Humanitas te Rotterdam werd een theaterproject dóór dementerenden georganiseerd die voor wat betreft de professionele ondersteuning (Jos Spijkers) door ons voor 50% gesubsidieerd werd met een bedrag van € 1.500

Muziektheater aan huis
De Stichting Klank en Beeld gaf in augustus 2010 een voorstelling van ”Muziektheater aan Huis” in Duinhage te Scheveningen. Ca. 100 senioren genoten van het muziekoptreden samen met vidiobeelden waar met beeld en geluid het ontwaken van de natuur werd getoond. Prachtige beelden en klanken op zelfgemaakt muziekinstumenten. "

' Chatten’ voor steun bij verlies

De landelijke vereniging Humanitas organiseert samen met uitvaartvereniging Yarden een project ‘chatten bij verlies’. Via de computer kunnen ouderen contacten leggen met vrijwilligers die hen bijstaan in de moeilijk periode na verlies van een partner of andere geliefde. Deze manier van communiceren werd niet eerder voor dit doel gebruikt. Voor het ontwikkelen van het vrijwilligers trainingsprogramma en om hierover bekendheid te geven aan de doelgroep gaven wij financiële steun voor dit vernieuwende project.

Subsidie voor de documentaire “De Zorgfabriek”

Het bestuur verleende in het voorjaar van 2009 een subsidie van € 3.500 ” aan Kim Brand van de Hoge School der Kunsten te Utrecht voor haar afstudeerfilm, “De Zorgfabriek”. Onze subsidie € 3.500 was een deel van de € 7.200 aan kosten van materiaal, gebruik apparatuur en het inhuren studio’s en camera en professionele geluidsmensen. In de documentaire In “De Zorgfabriek” wordt een beeld gegeven van wonen en werken in de verzorgingsflat Flat Kerkenlande ( 104 verzorgingsplaatsen, 22 verpleeghuisplaatsen en 175 aanleunwoningen) in Hilversum. De film toont op een neutrale manier dat de dwingende werktijdregistratie voor verantwoording van de ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) een menselijke behandeling en bejegening van de kwetsbare groep ouderen niet in de weg hoeft te staan. De documentaire wordt vertoond op HUMAN en Radio TV Noord Holland en op het IDFA ( International Documentery Festival) op 21 november 2009 in Amsterdam.

Congres Humane Ouderenzorg voorjaar 2008

In de Noordelijke provincies heeft een werkgroep, Platform Humane Zorg (Noord), bestaande uit managers en humanistisch geestelijk raadslieden (HGV'ers) het initiatief genomen om op donderdag 29 mei 2008 in Zwolle een congres te organiseren over humanisering in de ouderenzorg. De titel van het congres luidt: " Zorg met Passie - Passie voor Zorg". Aanleiding van dit initiatief is een recent verschenen artikel: "Humane waarden als sturende kracht". In dit artikel wordt ervoor gepleit dat niet primair economische- en doelmatigheid overwegingen het leidend organisatie principe is in de ouderenzorg maar humane waarden. De HSHB draagt voor € 2.500 bij aan de kosten van de organisatie van deze dag. Nadere informatie: Bas van der Sijde E-mail: bas.vandersijde@jannes.nl

WijndaelersCentrum Den Haag

De HSHB heeft het project "Seniorenverenigingsleven" van het WijndaelersCentrum Den Haag gesponsord met een bedrag van € 5.000. Zie voor nadere informatie onze link naar deze zorginstelling.

Kunst en Dementie

De werkconferentie Kunst en Dementie: "De Kunst Elkaar te Bereiken"die op 17 november gehouden wordt in IJsselstijn wordt door onze stichting gesteund met een bijdrage van € 2.000. Zie voor nadere informatie onze link naar de Stichting Kunst en Dementie.Project extra-murale geestelijke verzorging

Voor een periode van drie jaar, 2005, 2006 en 2007 verleende de HSHB een subsidie van jaarlijks € 2.000 aan de Stichting Geestelijke Verzorging Rijnmond (SGVR) voor een experiment in de Rijnmond. Hierbij werden ouderen die te kampen hadden met zingevings- en levensvragen door gespekken en bezoeken van vrijwilligers ondersteund.

Lesmodule Gerontologie expertise voor managers en beleidsmedewerkers in de ouderenzorg

In 2006 heeft Prof. Dr. Baars van de (UvH) de lesmodule "Ouder worden als leven in de tijd" aangepast aan de nieuwe doelgroep van studenten, managers en beleidsmedewerkers in de ouderenzorg. In dat najaar werd door Prof. Baars met een groep van 8 studenten de cursus uitgevoerd.

Lesmodule Gerontologie expertise voor Geestelijk Verzorgers in de ouderenzorg.

In 2005 heeft Prof. Dr. Baars van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) de lesmodule "Ouder worden als leven in de tijd" met een subsidie van de HSHB ontwikkeld. Deze lesmodule over gerontologie was specifiek gericht op het werk van Geestelijk Verzorgers in de ouderenzorg. De colleges werden in Utrecht door professor Baars zélf gegeven. Met deze colleges wilde HSHB de kennis en daarmee de wijze van hulpverlening van geestelijk verzorg(st)ers aan de ouder wordende mens een speciale impuls geven. In najaar 2005 werd voor de eerste keer o.l.v. Prof. Baars deze cursus uitgevoerd

Cursus Humane Ouderenzorg Coornhertcentrum(cursus evaluatie)

De 45 geënquêteerde cursisten die in het najaar van 2003 deelnamen aan de cursus Humane Ouderen Zorg in het CoornhertCentrum te Den Haag, waren gemiddeld genomen tevreden over de cursus. De waardering voor de cursus was 6,8, de cursusleiding 7,3 en het eigen functioneren en dat van de groep scoorde 7,2. Men vond de studiebelasting, gemiddeld 11,3 uur, redelijk was en goed verdeeld over de weken (dagdelen). De cursus, les en werkboek, vond men doorgaans noch (te) gemakkelijk noch (te) moeilijk en het belang ervan werd in de loop van de cursus steeds duidelijker. Ten aanzien van Humanisme en wijze van deskundigheidbevordering liepen de verwachtingen en behoeften wat uiteen. De deelnemers vonden dat er ruim voldoende gelegenheid was voor eigen inbreng en dat in de cursus een prettige open sfeer heerste. Het beoogde doel van de cursus; bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van het werk en inzicht in het belang ook voor je zélf te (moeten) zorgen, was redelijk gehaald, oordeelden de cursisten (gedeelte uit de evaluatie)

Gespreksgroepen voor ouderen bij het Erasmushuis Zaandam

Met een financiële bijdrage van ruim drie duizend gulden van de HSHB werden in de Meerpaal in Zaandam de afgelopen wintermaanden voor een twaalftal ouderen tien bijeenkomsten gehouden onder leiding van de humanistisch raadsvrouw van het Erasmushuis. De bijeenkomsten hadden ten doel het welbevinden van de zelfstandig wonenden in de wijk en het onderling contact te bevorderen, doorbreken van mogelijk isolement en een appél te doen op hun cognitief vermogen. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren afscheid nemen van wat je niet meer kunt; gelukmeegedaan aan de bestaande gespreksgroepen. De kosten van begeleiding van deze groep werden ook uit de subsidie bekostigd. Beide projecten hebben zeker in een behoefte voldaan, aldus

Mevrouw Lenny Scheepstra-Duyf, de humanistisch raadsvrouw

Ontmoetingsgroep humanistische Haagse Ouderen

In 2002 werd de "ontmoetingsgroep voor humanistische Haagse ouderen" gehouden. Een groepje van zeven deelnemers uit verschillende wijken in de stad deed mee aan dit project dat werd georganiseerd door het Humanistisch Centrum Haaglanden. Met tussenpozen van drie weken was op dinsdagmiddag een ontmoetingsbijeenkomst in het CoornhertCentrum onder leiding van Wieger Groenewoud, de humanistisch geestelijk raadsman. Er kwamen verschillende thema's aan de orde, allen rond de centrale vraag: Wat was voor ú de aanleiding u destijds "humanist" te noemen en u aan te melden als lid van het Humanistisch Verbond? De opzet van de bijeenkomsten, waarvan de HSHB een deel van de kosten droeg, was dat ouderen zo een bespiegelende terugblik werpen op hun actieve leven. Voor een aantal mensen was de ontmoetingsgroep zo stimulerend dat zij graag een vervolg wilden hebben.

Film- en videoproject voor ouderen in Hoogeveen

Met een financiële bijdrage van zes duizend gulden van de HSHB werd in het najaar van 2000 gestart met een project gericht op alle bewoners van het huis en van de aanleunwoningen.
De humanistisch raadsvrouw van het huis is de initiatiefnemer van het project en bij de uitvoering laat zij zich bijstaan door een groepje van acht vrijwilligers. De bedoeling van het project is om ouderen op een andere wijze bij elkaar te betrekken. En zo geestelijk isolement en eenzaamheid tegen te gaan Op alle vier afdelingen van huis wordt maandelijks op de hal een filmmiddag gehouden. Hier worden op een groot scherm films vertoond die een aanleiding kunnen zijn om met elkaar van gedachten te wisselen. Dit werkt juist goed, omdat mensen makkelijker contact met elkaar kunnen hebben als zij dezelfde beelden hebben gezien. De bijeenkomsten werden tot nu toe prima bezocht. Per maand worden over het hele huis tachtig tot honderd bewoners bereikt. De mensen vinden het gezellig, ontspannend, maar ook heel interessant. Er werden bijvoorbeeld films vertoond over een dagje uit naar een stad of beroemd park in Nederland. Velen konden hier zelf ook weer hun herinneringen bij ophalen.Schrijft de humanistisch raadsvrouw Marcelle Prummel

Grijstinten

In medefinanciering met o.a. het Humanistische Verbond afd. Utrecht werd op 28 november 2000 in Utrechts debatcentrum "Tumult" een bijeenkomst over ouderenzorg in de multiculturele samenleving gehouden. De stelling van deze avond was: Veel allochtonen vinden dat autochtone Nederlanders hun ouders slecht behandelen; ze worden massaal gedumpt in het verzorgingshuis. In de Turkse gemeenschap is het bijvoorbeeld de traditie dat de kinderen voor de bejaarde ouders zorgen. Zal de tweede generatie dat ook doen of zullen de zorginstellingen zich moeten opmaken voor diverse groepen cliënten?