Subsidievoorwaarden HSHB

Conform de doelstelling richt de HSHB zich als steunfonds op het (mede)financieren van projecten en activiteiten in de ouderenzorg, die als typisch humanistisch kunnen worden aangeduid

  • De subsidie is bedoeld als aanvulling op- en niet ter vervanging van de bestaande financieringsmogelijkheden in de ouderenzorg.
  • De HSHB geeft in principe voorrang aan die subsidieverzoeken die uitgaan van cofinanciering. Als co-financiers kunnen (bij voorkeur) humanistische organisaties, universiteiten, woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars/zorgkantoren optreden.
  • In de opzet van het te subsidiëren project moet voldoende aandacht en ruimte zijn ingebouwd om de resultaten onder geïnteresseerden te verspreiden. Dit kan ondermeer via (door HSHB) te organiseren bijeenkomsten.
  • Van de aanvragers van subsidie wordt een actieve bijdrage aan verdere fondswerving voor de HSHB verwacht.
  • Na afloop van de activiteit respectievelijk het project dient een verslag inclusief een financiële verantwoording aan de HSHB te worden aangeboden. Afhankelijk van de omvang van de subsidie kan eventueel een verklaring van een registeraccountant of een A.A. accountant verlangd worden.